Versoepeling administratieve verplichting: fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

Zoals we in een eerder nieuwsbericht al lieten weten is enkele dagen geleden het concept Besluit noodmaatregelen coronacrisis gepubliceerd. Inmiddels is op 16 april 2020 het definitieve Besluit gepubliceerd.

 

Versoepeling administratieve verplichtingen

 

In het besluit is tijdelijk een verlichting van de wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen opgenomen vanwege de coronamaatregelen.

Door de bijzondere omstandigheden kunnen werkgevers hun administratieve verplichtingen voor de loonheffing in redelijkheid niet, niet tijdig of niet geheel nakomen. Om te voorkomen dat dit tot onredelijke sancties voor de werkgever leidt, is nu goedgekeurd dat de Belastingdienst in deze situaties een soepel standpunt richting werkgever inneemt.

 

Voorbeeld identificatieplicht nieuwe werknemer

Een werkgever moet voor de eerste werkdag van een werknemer of uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de werknemer vaststellen aan de hand van het origineel van een toegelaten identiteitsbewijs en een kopie van het identiteitsbewijs in de loonadministratie opnemen.

Het is in de huidige omstandigheden niet goed mogelijk om de identiteit van de werknemer tijdig vast te stellen aan de hand van bijvoorbeeld een origineel identiteitsbewijs.

 

Goedkeuring: 

In zo’n geval mag de toepassing van het anoniementarief achterwege blijven op voorwaarde dat de werkgever de identiteit van de werknemer volgens de wettelijke regeling vaststelt zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is. De werkgever moet wel een kopie (al dan niet digitaal) van het identiteitsbewijs tijdig opnemen in de loonadministratie.

 

Aanvulling:

In het besluit is niet expliciet opgenomen dat het anoniementarief niet toegepast hoeft te worden wanneer de werknemer niet tijdig over een BSN beschikt. Toch lijkt het erop dat dit wel in de goedkeuring mag worden gelezen. Van belang is wel dat de werkgever steeds heeft gedaan wat ‘in redelijkheid’ verwacht mocht worden en dat alsnog aan alle administratieve verplichtingen voldaan wordt zodra dat kan.

 

Let op: we willen jullie er op wijzen dat het in deze tijd van belang is goed in de gaten te houden dat tijdelijke maatregelen zoals opgenomen in dit Besluit of goedkeuringen van de SVB op het gebied van de sociale verzekeringen allemaal standpunten vanuit de Nederlandse overheid zijn. Juist nu is het belangrijk ook de verplichtingen als werkgever in het buitenland in de gaten te houden. Het tijdig inschakelen van een adviseur met kennis van de maatregelen en wetgeving in het betreffende land zal daarbij vaak onvermijdelijk zijn.

 

Lees ook de Kamerbrief bij dit besluit.

 

Datum laatste wijziging: 17/04/2020